به گزارش افکارنیوز، در طرح انتقال پايتخت مقرر شده شورايي براي مطالعه روي موضوع انتقال پايتخت اداريسياسي از تهران تشكيل شود و اين شورا نتايج مطالعات خود را ظرف يكسال اعلام كند. مركز پژوهشهاي مجلس در اين باره معتقد است: بايد در اين طرح مادهاي گنجانده شود كه اگر نظر شوراي انتقال، بر انتقال بود، اجراي آن از طريق لايحه يا طرحي ديگر به جريان بيفتد.