به گزارش افکارنیوز، در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در این زمینه، چهار شاخص نتایج عملکرد خدمات پس از فروش، کیفیت ارائه خدمات، سرعت ارائه خدمات و همچنین هزینه خدمات مدنظر قرار گرفته است.

در این زمینه شاخص " نتایج عملکرد خدمات پس از فروش " با ۵۰ درصد سهم بیشترین تاثیر را در ارزیابی مربوطه داشته است. در این بخش میزان رضایتمندی مشتریان از نتیجه اقدامات نمایندگی ارائه دهنده خدمات پس از فروش مدنظر قرار گرفته است.

در بخش " کیفیت ارائه خدمات پس از فروش " نیز وضعیت تجهیزات نمایندگی‌ها و همچنین مهارت نیروی انسانی شاغل در آن‌ها از مهمترین موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است.

در زمینه " سرعت ارائه خدمات " موضوعاتی چون زمان صرف شده برای تعمیر و ارائه قطعات یدکی خودروها و همچنین سرعت رسیدگی به شکایات مشتریان از سوی خودروساز مربوطه مدنظر بوده است.

در بخش "هزینه ارائه خدمات" نیز هزینههای دریافت شده از مشتریان برای ارائه خدمات پس از فروش و همچنین تامین و ارائه قطعات یدکی، مورد بررسی قرار گرفته است.