به گزارش افکارنیوز، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته هفت درصد افزایش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم اکنون ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل هفت درصد افزایش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون، با ۰.۷ درصد کاهش به ۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون، ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۹ درصد کاهش نشان می دهد.

مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.