به گزارشافکارنیوز، به این ترتیب شورای رقابت متوسط تغییرات هزینه‌های تولید محصولات شرکت‌های پارس خودرو، مرتب و بهمن را اعلام کرد که براساس آن، میانگین درصد تغییر قیمت برخی خودروهای شرکت‌های یاد شده در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۹۰ براساس نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد مشخص شده است.
همچنین در جدول ارائه شده، محاسبات بر اساس اطلاعات آنالیز قیمتی نهاده‌های تولید هر خودرو اعلامی از سوی مرکز ملی رقابت که توسط خودروسازان ارائه شده، انجام شده است. با نگاهی به درصد تغییرات صورت گرفته این گونه استنباط می‌شود که هم‌اکنون خودروسازان طبق همان رویه‌ای پیش می‌روند که شورای رقابت برای آنها فرمول‌سازی کرده است. به تعبیری دیگر میانگین درصد تغییر قیمت خودروهای یاد شده در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۹۰ براساس نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد تقریبا همان قیمت‌هایی می‌شود که هم‌اکنون مدنظر خودروسازان است.
بهطوریکه میانگین درصد تغییرات قیمتی خودروی تیانا با ارز مبادلهای ۷۲ درصد و با ارز آزاد ۹۸ درصد تعیین شده است. همچنین در مورد خودروی مگان با ارز مبادلهای ۷۳ درصد و با ارز آزاد ۱۰۰ درصد میباشد. مزدا ۳ نیز با ارز مبادلهای ۶۶ و با ارز آزاد ۸۹ درصد تعیین شده است. قرار بر این بود که خودروهایی همچون رانا، پژو ۲۰۶ و ویتارا نیز در جدول یاد شده برای قیمتگذاری باشند که ظاهرا فرمول قیمتگذاری آنها به زمانی دیگر موکول شده است.