به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، تاکنون بیش از ۷۵ میلیون ریال از محل سود سرمایهگذاری نیکوکاران در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور قرار گرفته است.

این گزارش حاکی است، سرمایه‌گذاری در این صندوق به سه حالت ممکن است که بر اساس آن می‌توان سود و اصل وجه را به طور کامل به امر خیر اختصاص داد و یا اینکه در حالت‌های دیگر، تنها سود و یا بخشی از سود را در امور خیریه هزینه کرد.

گفتنی است در حالتهایی که سرمایهگذار نیکوکار، سود یا بخشی از سود وجه خود را به امور خیر اختصاص میدهد، مابقی قرارداد به شخص سرمایهگذار تعلق خواهد داشت.