به گزارش افکارنیوز، آمار مقایسه ای سالهای ۹۱ و ۹۲ نشان می دهد که رونق قراردادهای مسکن شهرستان تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است اما در فرودین ماه و تیرماه، تعداد قراردادهای سال ۹۲ کاهش بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

همچنین آمارهای شهرستان تهران هم حاکی از آن است که اجاره نشینی با رشد بالایی به نسبت سال گذشته روبرو بوده و در تیرماه امسال بیشترین کاهش قراردادهای خرید و فروش مسکن به ثبت رسیده است.

براین اساس از یکم تا ۲۴ تیرماه امسال ۲۲ هزار و ۶۵۲ قرارداد مسکن در شهرستان تهران به ثبت رسید که از این تعداد، ۸ هزار و ۱۱۹ مبایعه نامه، ۱۳ هزار و ۳۶۳ اجاره نامه، ۴ اجاره به شرط تملیک، ۲۵۲ انتقال سرقفلی و ۷۶۳ پیش فروش بوده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۵ هزار و ۷۸۶ قراداد بوده است که ۱۴ هزار و ۱۴۳ قراداد مبایعه نامه، ۱۰ هزار و ۱۸۳ قرارداد اجاره نامه، ۵ قرارداد اجاره به شرط تملیک، ۲۰۰ قرارداد انتقال سرقفلی و یک هزار و ۹۵ پیش فروش به ثبت رسیده است.

همچنین در خردادماه امسال ۳۱ هزار و ۷۰ قرارداد به ثبت رسید که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۹۰ قرارداد مبایعه نامه، ۱۴ هزار و ۶۲۹ قراداد اجاره، ۷ قرارداد اجاره به شرط تملیک، ۳۷۱ قرارداد انتقال سرقفلی و یک هزار و ۲۶۸ قراردادپیش فروش بوده است.

این ارقام در مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ هزار و ۹۲۵ قرارداد بوده است که قراردادهای مبایعه نامه سهم ۱۶ هزار و ۵۹۳ و قراردادهای اجاره نامه سهم ۱۰ هزار و ۵۱۵ را به خود اختصاص دادند.

در اردیبهشت ماه امسال هم رقم کل قراردادها ۳۵ هزار و ۲۳۵ عدد بوده است که ۱۸ هزار و ۷۶۸ عدد مربوط به مبایعه نامه و ۱۴ هزارو ۶۸ عدد مربوط به اجاره نامه بوده است که در مدت مشابه سال گذشته، رقم کل قرادادها ۲۹ هزار و ۶۷۴ عدد بود.

همچنین در فروردین ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۵۴۸ قرارداد به ثبت رسید که از این تعداد ۵ هزار و ۳۶۵ قرارداد مبایعه نامه و ۴ هزار و ۴۶۵ قرارداد اجاره نامه بوده است در حالیکه در فروردین سال گذشته رقم کل قراردادها ۱۳ هزارو ۲۲۸ عدد بود که ۷ هزار و ۹۰۰ قرارداد مبایعه نامه و ۴ هزار و ۳۵۶ قرارداد اجاره نامه به ثبت رسید.