به گزارش افکارنیوز، نتیجه نظرسنجی اخیر مرکز لیوادی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم مردم روسیه(یعنی دقیقا ۳۶ درصد آنان) نظر منفی نسبت به آمریکا دارند و ۵۳ درصد در مجموع نظر مثبتی نسبت به این کشور دارند.

از شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواسته شده بود تا نظر خود را در مورد آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و بلاروس بیان کنند. بیشترین نظر مثبت مردم روسیه معطوف به کشور بلاروس بود. ۸۸ درصد از سئوال شوندگان نظر مثبتی نسبت به این کشور همسایه داشته و تنها ۷ درصد نظر منفی ارائه دادند.

طی چند سال اخیر وجهه بلاروس در میان مردم روسیه بهبود یافته است. در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۲۲ درصد شهروندان نظر منفی نسبت به بلاروس داشتند.

بر اساس نتیجه بدست آمده از این نظرسنجی، آمریکا بیشترین نظر منفی مردم روسیه را به خود اختصاص داده است. ۳۶ درصد از سئوال شوندگان نظر بدی نسبت به این کشور داشته و ۵۳ درصد نظر مثبتی به آمریکا دارند. ضمن اینکه تعداد افرادی دارای نظر منفی نسبت به آمریکا طی چند سال اخیر افزایش یافته و این نظر در سال ۲۰۱۰،۲۷ درصد بود.

علاوه بر این ۲۴ درصد از شهروندان روسی نظر منفی نسبت به اتحادیه اروپا دارند، در حالی که ۱۷ درصد از مردم در سال ۲۰۱۰ چنین نظری داشتند. ضمن اینکه در حال حاضر ۶۴ درصد از سوال شوندگان نظر مثبتی به اتحادیه اروپا دارند.

دیدگاه مردم روسیه نسبت به اوکراین نیز بهبود یافته و ۷۷ درصد از سئوال شوندگان نظر مثبتی نسبت به این کشور همسایه دارند که این شاخص در سال ۲۰۱۱ ، ۶۵ درصد بود. افراد دارای نظر منفی نسبت به اوکراین نیز از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش داشته است.