سامانه "ارتباط مستقیم با مدیرعامل" به منظور بهرهمندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما برای ارتقاء و بهبود عملکرد در نظر گرفته شده است. از این رو از تمامی صاحبنظران (مشتریان، شهروندان و سهامداران عزیز) دعوت به عمل میآید هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را برای شکوفایی این سازمان از طریق این سامانه در وبسایت بانک به نشانی www. shahr - bank. irو یا پست الکترونیکmodiramel @ shahr - bank. irارسال فرمایند.

شایان ذکر است دسترسی و رویت پیام‌های ارسالی به این سامانه، صرفاً در اختیار شخص مدیرعامل خواهد بود.

همچنین در همین چارچوب برنامه ملاقات مردمی مدیرعامل با شهروندان و کارکنان به صورت هفتگی طی روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با هماهنگی قبلی از طریق دفتر ایشان امکانپذیر می‌باشد.

هدف این بخش استفاده از نظرات شما عزیزان به منظور شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر فعالیتهای بانک شهر است.