به گزارش فارس محسن صالحي نيا اظهار داشت: آيين نامه ارتقاء كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعههاي مرتبط ۳۰ خرداد ماه توسط محرابيان، وزير صنايع به خودروسازان و قطعه سازان ابلاغ شد.
به گزارش فارس، در آیین نامه اجرایی ارتقاء کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط ۲۷ تکلیف ریز و درشت برای خودروسازان مشخص شده است.
آیین نامه اجرایی ارتقاء کیفیت خودروها و قطعات ۲۴ خرداد ماه توسط وزیر صنایع و مدیران شرکتهای خودروساز در شورای سیاست گذاری صنعت خودرو به تصویب رسید.
در آیین‌نامه اجرایی طرح ارتقای کیفیت خودروها، انواع استاندارد و نحوه اجرای آنها در تولید خودرو، الزامات خودروسازان برای طراحی و تولید محصولات جدید، محدودیت‌ تولید خودروهای آلاینده و تعرف مصرف سوخت خودروها برای افق ۱۴۰۴ مشخص شده است.
در قالب طرح ارتقای کیفیت تصمیمات مؤثری در زمینه دوره‌های گارانتی خودرو و اقدام خودروسازان در این مورد اتخاذ شده و بحثصادرات خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته که قرار است آیین‌نامه‌ مربوط به این موضوع به طور جداگانه تدوین شود.
آييننامه طرح ارتقاء كيفيت خودروها بر اساس استراتژي توسعه صنعت خودرو و در راستاي اجراي سند چشمانداز تدوين شده است.