مهدي غضنفري، وزير بازرگاني در خصوص شايعاتي مبني براينکه نرخ هر قرص نان لواش پس از آزاد سازي قيمت ها به ۲۵۰ خواهد رسيد و واکنش هاي پس از انتشار اين خبر، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت بازرگاني صرفا نرخ آرد براي زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را پيشنها داده است.

به گزارش موج، وی گفت: براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی باید نرخ آرد در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ما بین نرخ ارد ۷.۵ تومانی دولتی پز و قیمت ۴۵۰ تومانی آزاد پز باشد.
غضنفری افزود: براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت آرد در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کیلویی ۲۵۰ تومان پیشنهاد شده است.
این عضو هیات دولت در خصوص تعیین نرخ ۲۵۰ تومانی برای هر قرص نان لواش در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اذعان داشت: وزارت بازرگانی هنوز نرخی برای نان در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین نکرده است، اما به طور حتم قیمت نان در زمان اجرای این قانون مانند آرد نیز ما بین قیمت نان آزادپز و دولتی خواهد بود.

وزير بازرگاني با تکذيب هر نوع قيمت گذاري براي نان در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد: در شرايطي که سناريوي تعيين قيمت آرد در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مشخص نشده است چگونه مي توان قيمت نان را در چنين شرايطي تعيين کرد؟ بنابراين تا کنون قيمت واقعي نان براي زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مشخص نشده است.