به گزارش فارس سيدمحمد راشدي با اشاره به اينكه اگر افزايش قيمتي در بليت قطارها ايجاد شده، قطعأ در قطارهاي بخش خصوصي بوده است، توضيح داد: براساس افزايش تورم، افزايش هزينهها و دستمزد و از اين قبيل شاخصها، ممكن است قيمت بليت در قطارهاي بخش خصوصي به طور جزئي افزايش پيدا كرده باشد.
راشدی تأکید کرد: در قطارهای دولتی هیچ گونه افزایش قیمت بلیت رخ نداده است و فعلاً هم برنامه افزایش قیمت هم نداریم. وی در خصوص افزایش قیمت بلیت قطار در برخی مسیر‌ها، اظهار داشت: در بخش دولتی هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است.
عضو هیئت مدیره رجاء با اشاره به اینکه از سال ۸۳ در بلیت قطارهای دولتی هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ا‌یم، خاطرنشان کرد: طبق روال سنوات گذشته و براساس دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، ‌ بخش خصوصی جهت تأمین هزینه‌های خود هر سال پیشنهاد افزایش قیمت را ارائه می‌دهد.
بنابراين گزارش چندي پيش برخي شنيدهها حاكي از اين بود كه قيمت بليت قطار در بعضي از مسيرها افزايش پيدا كرده است.