به گزارش افکارنیوز، ایرج رهبر اظهار کرد: چنانچه خرید مسکن به عنوان بزرگترین هزینه اقتصادی خانوار تقریبا یکبار در خانواده رخ می‌دهد، ‌ بنابراین ازجمله هزینه‌های روزمره محسوب نمی‌شود و به رفاه و مردم ارتباط دارد.

وی با اشاره به فرصت ۱۰۰روزه دولت مبنی بر بهبود معیشت مردم گفت: در حال حاضر تامین هزینه‌های معیشت گریبان‌گیر بسیاری از آحاد جامعه است که باید در این میان تامین مسکن با برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

رهبر افزود: تامین نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه نیازمند زمان و برنامه‌ریزی‌های دقیق و جامعی است که نمی‌توان گفت در کنار تامین معیشت مردم به زودی خود را نشان می‌دهد.

به گفته وی، باید برنامه‌ریزی‌ها و اعتبارات در بخش مسکن به گونه‌ای باشد تا طرح‌های جامعی همچون مسکن مهر و یا مسکن اجتماعی تولید شود.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: همانگونه که اصل ۳۱ قانون اساسی، ‌ دولت را مکلف کرده مسکن مردم و به ویژه اقشار کم درآمد را تامین کند، حال دولت نیز باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق اما بدون تصمیمات عجولانه و با مشاورت بخش خصوصی نسبت به عملیاتی شدن طرح‌ها گام بردارد.

وی با اشاره به رکود فعلی در بازار مسکن گفت: جهش قیمتی و پس از آن رکود هر چند سال یکبار رخ می‌دهد و این امر به کمبود مسکن، نیاز مسکن و دیگر عوامل مرتبط نیست بلکه تاثیر گرفته از عدم مدیریت اقتصادی در کشور است.

به گفته رهبر، قدرت خرید مردم در مدت اخیر نسبت به افزایش قیمتها رشد داشته به گونهای که باید حداقل ۲۰ درصد درآمد مردم پسانداز شود که با رشد قیمتها و مقایسه با درآمدها رخ نداده است.