حسين نجاري قائم مقام توليد ايران خودروبا بيان اين مطلب اظهار داشت: تيراژ توليد در هفته پاياني مردادماه و ابتداي شهريور به مرز دوهزار دستگاه درروزرسيده و تثبيت شده است.

وی اذعان کرد: افزایش تولید ایران خودرو در ماه های آینده ادامه خواهد داشت. قائم مقام تولید ایران خودرو درخصوص مشکلات موجود در تامین قطعات گفت: مشکلات نقدینگی هنوز پابرجاست امابا مدیریت صحیح منابع در ایران خودرو و اجرای پروژه های خودکفایی موجب دستیابی به این تیراژ شده است.

نجاری افزود: اجرای برنامه های داخلی سازی و تامین قطعات، تیراژ تولید ایران خودرو را به روزانه دو هزار دستگاه افزایش داد.

وی گفت: در پنج روز کاری هفته گذشته تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که به طور میانگین روزانه دوهزار دستگاه تولید شده است.

نجاري با اشاره به روند اخير افزايش تيراژ توليد گفت: تيراژ توليدروزانه ايران خودرو از ۱۵۰۰ دستگاه درنيمه مرداد ماه به دوهزار دستگاه درابتداي شهريوماه سال جاري افزايش داشته كه بيانگر ۳۳ درصدرشد است.