به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، در سال گذشته يك ميليون و ۱۸۴ هزار و ۶۸۴ نفر از بانك ملي ايران تسهيلات قرضالحسنه به مبلغ ۲۰ هزار و ۱۱۸ ميليارد و ۱۶۶ ميليون ريال دريافت كردند.

این بانک در مدت مذکور بالغ بر ۵ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، حدود ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی، بیش از ۲ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی، حدود یک هزار و ۹۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری و بیش از یک هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

در این مدت همچنین ۶۵۲ هزار و ۵۳۰ نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک کارگشایی و ۱۸۰ هزار و ۵۴۲ هزار نفر از جوانان کشور از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک ملی ایران بهره‌مند شدند.

بانك ملي ايران در مدت مذكور همچنين حدود ۳۷۷ ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه تأمين مسكن، بالغ بر ۱۹۸ ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه درمان بيماري، بالغ بر ۵۵ ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه به جانبازان و خانواده شهداء، حدود ۲۸ ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه به مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و بالغ بر ۷ ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه دانشجويي پرداخت كرده است.