به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا پهلوانی گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده ۶،۱۷ و ۱۸ قانون هواپیمایی کشوری مبنی بر صدور پروانه بهره برداری هوایی، الغا یا توقیف موقت یا محدودکردن اختیارات، شورای عالی هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از رقابت مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و با در نظر گرفتن سوابق برخی شرکت ها از جمله عدم فعالیت طی سالیان متمادی، در خصوص تعیین تکلیف شرکت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در تیرماه جاری نیز در خصوص ۱۵ شرکت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ و پروانه بهره برداری حمل و نقل مسافر و بار ۸ شرکت هواپیمایی لغو شد.


رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: بر همين اساس پروانه بهره برداري حمل و نقل مسافر و بار ۲ شركت هاي هواپيمايي غير فعال ديگر از جمله شركت هواپيمايي بنياد ( بن اير) و پاريز نيز لغو شد.