نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

پژوGLX ۴۰۵یورو ۴

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵دوگانه سوز

۲۸,۷۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵موتورTU۵

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۳۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۳,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۹

۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. دو ایربگ

۳۷,۶۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. تک ایربگ

۳۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲

۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پراید ۱۳۲SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

- - -

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱EX

۱۷,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدSE ۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱گازسوز

۱۷,۶۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱

۱۶,۶۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱گازسوز

۱۸,۳۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰