به گزارش افکارنیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه اخیر دولت برای تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، به‌منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و طراحی و پیش‌بینی سازوکارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص آن، ستاد هدفمندی یارانه‌ها به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران کشور؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ راه و شهرسازی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و سایر قوانین مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می‌شود.

تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای ستاد به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو این شورا تفویض می‌شود.

تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.