به گزارش ارتباطات شرکت زامیاد، در ادامه برنامه های افزایش تولید در شرکت زامیاد، این شرکت توانست با احتساب تجمیع تولید محصولات خود در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با تولید بیش از ۱۶۳۰۰ دستگاه خودرو تجاری، رشد ۱۶ درصدی را برای خود ثبت کند.

به موجب این گزارش، شرکت زامیاد، با تعامل مناسب با تامین کنندهگان قطعات به عنوان یک راس هرم تولید و با عملیاتی کردن روشهای نوین مدیریت تولید در راستای استمرار چرخش صنعت کشور و برنامه ریزی مناسب، همچنین با تکیه بر توانمندی کارکنان توانست درشش ماه نخست سال جاری با تولید بیش از۱۶۰۰۰ دستگاه خودروی تجاری سبک و تولید قریب به ۳۰۰ دستگاه خودرو سنگین، رشد قابل ملاحظهای را در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ثبت برساند.