به گزارش افکارنیوز، علی طیب نیا در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد و با اشاره به ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور و برخی سیاست های اقتصادی، تحریم ها را تشدید کننده وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور دانست و گفت: تحریم ها تشدید کننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد کننده آن.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از ۳ عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست.

طیب نیا بیان داشت: این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدیدکننده شرایط کنونی است. وی در خصوص تاثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور نیز گفت: تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدید کننده است. تحریم ها با تشدید مسائل و بروز آنها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است از همین رو است که با برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یک اشتباه استراتژیک است که توجه و توان خود را صرفا بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم چرا که با این کار تمرکز خود را بر روی عوامل ایجاد کننده از دست می دهیم. وی افزود: ساختار نامناسب اقتصادی کشور به عنوان یک عامل ایجاد کننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیر قابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه گذاری خارجی ناکافی و نقش اندک بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی و محیط نامناسب کسب و کار نشان می دهد، لذا تا زمانی که این متغیرهای ایجاد کننده کنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادی ضربه پذیر و ضعیف است و در برابر عوامل درونی و بیرونی متلاطم می شود.

طیب نیا همچنين با ابراز اميدواري از همدلي و پشتيباني مردم عزيز كشورمان در پيشبرد اهداف دولت تدبير و اميد گفت: اميد آن دارم كه مسئولان و مردم عزيز ايران به تحليل درست عوامل موثر بر شرايط اقتصادي بپردازندتا بتوانيم همزمان با كنترل عوامل تشديد كننده به اصلاح عوامل ايجاد كننده نيز بپردازيم.