گارانتی

قیمت(تومان)

برند–مدل

SAMSUNG

طلایی لوتوس

۱,۷۶۹, ۰۰۰

Galaxy - S۴ - QuadCore - ۱۶G - ۵ inch

طلایی لوتوس

۱,۴۵۹, ۰۰۰

Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰ - Quad - ۱۶G - ۵.۵ inch

سامتل + طلایی لوتوس

۱,۲۸۹, ۰۰۰

Galaxy - S۳ - Quad - ۱۶G - ۴.۸ inchسفید

همراه سرویس + طلایی لوتوس

۱,۳۶۹, ۰۰۰

Galaxy - S۳ - Quad - ۱۶G - ۴.۸ inch

سامتل + طلایی لوتوس

۱,۰۱۹, ۰۰۰

Galaxy - GRAND - ۸G - ۲Sim - ۵ inch

طلایی لوتوس

۶۸۹,۰۰۰

Galaxy - S - Advance - ۱۶G - ۲Sim - ۴inchسفید

طلایی لوتوس

۶۸۹,۰۰۰

Galaxy - S - Advance - ۱۶G - ۲Sim - ۴inch مشکی

همراه سرویس + طلایی لوتوس

۸۲۹,۰۰۰

Galaxy - S - Advance - ۱۶G - ۲Sim - ۴ inchسفید

همراهسرویس + طلایی لوتوس

۸۲۹,۰۰۰

Galaxy - S - Advance - ۱۶G - ۲Sim - ۴inchمشکی

مایکروتل + طلایی لوتوس

۶۳۱,۰۰۰

Galaxy - Wonder - ۲G - ۳.۷ inch

همراه سرویس + طلایی لوتوس

۶۰۳,۰۰۰

Galaxy - Ace - ۳G - ۲Sim - ۳.۵ inch

مایکروتل + طلایی لوتوس

۵۰۹,۰۰۰

Galaxy - Music - ۴G - ۲Sim - ۳ inch

همراه سرویس + طلایی لوتوس

۴۰۹,۰۰۰

Galaxy - Y - S۶۱۰۲-۱۶۰MB - ۲Sim - ۳.۱۴ inch

طلایی لوتوس

۳۷۹,۰۰۰

Galaxy - Gio - ۱۵۸MB - ۳.۲ inch

طلایی لوتوس

۲۹۹,۰۰۰

Galaxy - Pocket - ۴G - ۳ inch

SONY

طلایی لوتوس

۱,۴۱۱, ۰۰۰

Xperia - Z - Quad - ۱۶G - ۵ inch

طلایی لوتوس

۹۲۵,۰۰۰

Xperia - Sp - ۸G - ۴.۶ inch

طلایی لوتوس

۹۶۵,۰۰۰

Xperia - TX - ۱۶G - ۴.۵۵ inch - ۲Sim

طلایی لوتوس

۸۹۹,۰۰۰

Xperia - V - ۸G - ۴.۳ inch

طلایی لوتوس

۹۲۰,۰۰۰

Xperia - Ion - HSPA - ۱۳.۲G - ۴.۵۵ inch

طلایی لوتوس

۷۸۹,۰۰۰

Xperia - P - ۱۶G - ۴ inch

آرین + طلایی لوتوس

۶۶۵,۰۰۰

Xperia - Go - ۸G - ۳.۵ inch

طلایی لوتوس

۶۳۵,۰۰۰

Xperia - Go - ۸G - ۳.۵ inch

طلایی لوتوس

۵۹۹,۰۰۰

Xperia - J - ۴G - ۴ inch

طلایی لوتوس

۵۶۵,۰۰۰

Xperia - Neo - L - ۱G - ۴ inch

طلایی لوتوس

۵۵۵,۰۰۰

Xperia - U - ۸G - ۳.۵ inch

طلایی لوتوس

۴۶۷,۰۰۰

Xperia - Miro - Single - ۴G - ۳.۵ inch

طلایی لوتوس

۴۱۳,۰۰۰

Xperia - E - ۴G - ۳.۵ inch - ۲Sim

طلایی لوتوس

۳۳۹,۰۰۰

Xperia - Z - Tipo - ۲.۹G - ۳.۲ inch - ۲Sim

APPLE

طلایی لوتوس

۲,۲۹۰, ۰۰۰

iPhone۵.۰-۳۲G - " ۴.۰ - مشکی

طلایی لوتوس

۴,۷۰۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - طلایی

طلایی لوتوس

۴,۸۲۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ - سفید

طلایی لوتوس

۳,۴۸۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ - مشکی

طلایی لوتوس

۴,۱۷۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - طلایی

طلایی لوتوس

۳,۰۸۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - مشکی

طلایی لوتوس

۲,۹۹۹, ۰۰۰

iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - مشکی

طلایی لوتوس

۳,۳۷۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - سفید

طلایی لوتوس

۲,۸۷۰, ۰۰۰

iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - سفید

طلایی لوتوس

۱,۹۶۰, ۰۰۰

iPhone۵c - ۱۶G - " ۴.۰ -

طلایی لوتوس

۲,۱۳۰, ۰۰۰

iPhone۵.۰-۱۶G - " ۴.۰

HUAWEI

مایکروتل + طلایی لوتوس

۱,۳۶۹, ۰۰۰

Ascend - Mate - ۱۶G - ۶.۱ inch

مایکروتل + طلایی لوتوس

۷۲۹,۰۰۰

Ascend - G۶۰۰-۴G - ۴.۵ inch

مایکروتل + طلایی لوتوس

۵۹۹,۰۰۰

Ascend - G۵۱۰-۴G - ۴.۵ inch

HTC

آرین + طلاییلوتوس

۱,۴۹۹, ۰۰۰

One - X - Plus - ۳۲G - " ۴.۷

طلایی لوتوس

۷۷۹,۰۰۰

Desire - SV - ۴G - " ۳.۵

طلایی لوتوس

۸۳۵,۰۰۰

One - SV - ۸G - ۴.۳ inch

آرین + طلایی لوتوس

۷۷۵,۰۰۰

Desire - X - ۴G - ۴ inch

طلایی لوتوس

۶۱۹,۰۰۰

One - V - ۴G - ۳.۷ inch

طلایی لوتوس

۴۵۵,۰۰۰

ChaCha - ۵۱۲M - ۲.۶inchمشکی

LG

یاس + طلایی لوتوس

۱,۸۵۹, ۰۰۰

LG - G۲-۱۶G - " ۵.۲

مدیا + طلایی لوتوس

۱,۳۶۹, ۰۰۰

Optimus - G - E۹۷۵-۱۶G - ۴.۷ inch

مدیا + طلایی لوتوس

۱,۳۰۹, ۰۰۰

Nexus۴ - E۹۶۰-۱۶G - ۴.۷ inch

مادیران + طلایی لوتوس

۷۱۹,۰۰۰

Optimus - L۷ - P۷۱۰-۴G - " ۴.۳-۲Sim

مادیران + طلایی لوتوس

۲۴۵,۰۰۰

C۱۹۹-۷۸.۴MB - " ۲.۳-۲Sim

مادیران + طلایی لوتوس

۱,۳۰۹, ۰۰۰

Nexus۴ - E۹۶۰-۱۶G - " ۴.۷

مادیران + طلایی لوتوس

۱,۳۶۹, ۰۰۰

Optimus - G - E۹۷۵-۱۶G - " ۴.۷