به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو

۱۰,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت باردو. سپر جدید(cop)

۱۱,۲۰۰, ۰۰۰

۱۰,۸۷۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید(cop)

۱۲,۲۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۷۰, ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۱۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۱۰۰, ۰۰۰

۱۲,۸۲۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۷۰۰, ۰۰۰

۱۴,۳۲۰, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

سمندSE

۲۳,۵۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۷۰۵, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰, ۰۰۰

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰, ۰۰۰

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷ بدون مالتی پلکس

۲۶,۸۰۰, ۰۰۰

۲۴,۲۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷ مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۴,۵۳۰, ۰۰۰

سمندEF۷ با داشبورد جدید یورو ۴

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۹۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۲۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۹۵, ۰۰۰

سمند سریر

- - -

- - -

پژوGLX۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۰۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ موتورTU۵

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۲,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۳۰۰, ۰۰۰

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۸۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۹

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. دو ایربگ

۳۶,۳۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. تک ایربگ

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

راناTU۵

۳۰,۴۰۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۸۰۰

تندرE۱

۳۰,۶۰۰, ۰۰۰

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندرE۲ دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر اتوماتیکE۲ تک ایربگ

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۳۶, ۰۰۰

وانت دیزل تونلند

- - -

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰

پراید ۱۳۲LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱LE

- - -

- - -

پراید ۱۴۱SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

- - -

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱EX

۱۷,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL۱۳۱

۱۵,۰۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSX۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدLE۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSE۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE۱۳۱ گازسوز

۱۷,۵۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدEX۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX۱۳۱ گازسوز

۱۸,۳۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰

تیباSL

- - -

- - -

تیباEX

۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباLX

- - -

- - -

تیباSXیورو ۴

۲۰,۶۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان.ABS. تاخوگراف

۲۲,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۳,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان دیزل.ABS. کولر

۲۴,۶۰۰, ۰۰۰

۲۷,۱۴۰, ۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۵,۹۱۰, ۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

۷۲,۸۲۹, ۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۸۴۰, ۰۰۰

سیتروئنC۵ جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناHIGH

۱۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناMID

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

نیسان قشقاییHIGH

۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۲,۵۰۰, ۰۰۰

۷۵,۲۳۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۶,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۴,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۲۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

توقف تولید

رنو تندرE۲

۳۴,۶۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۱۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲ آپشن دار

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۳۰, ۰۰۰

رنو تندرE۱ یورو ۴

۳۱,۳۰۰, ۰۰۰

- - -