به گزارشافکارنیوز، آنچه می بینید بخشی از هنرمندی کشاورزان استان کاگاوای ژاپن است که در فصل دروی محصول انجام داده اند. آنها برای این کار فستیوال محلی راه انداخته و توریست نیز جذب کرده اند. حیوانات، دایناسورها و اشیای جنگی و … را به تصویر کشیده اند.