به گزارشافکارنیوز، قیمت ها به شرح جدول زیر است:
نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو

۱۰,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت باردو. سپر جدید(cop)

۱۱,۲۰۰, ۰۰۰

۱۰,۸۷۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید(cop)

۱۲,۳۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۴۲, ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۱۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۱۰۰, ۰۰۰

۱۲,۸۲۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۷۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۹۲, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

سمندSE

۲۳,۷۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۵,۵۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۷۰۵, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰, ۰۰۰

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰, ۰۰۰

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷بدون مالتی پلکس

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

۲۴,۲۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷مالتی پلکس

۲۶,۷۰۰, ۰۰۰

۲۴,۵۳۰, ۰۰۰

سمندEF۷با داشبورد جدید یورو ۴

۲۶,۹۰۰, ۰۰۰

۲۷,۹۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز یورو ۴

۲۸,۱۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۹۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵یورو ۴

۲۶,۳۰۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵موتورTU۵

۲۸,۸۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵۳,۵۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۶۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۶۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۸,۲۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۲,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۴,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۱۰۰, ۰۰۰

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۹

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. دو ایربگ

۳۶,۴۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. تک ایربگ

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

راناEL. TU۵

۳۰,۱۵۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۸۰۰

تندرE۱

۳۰,۴۰۰, ۰۰۰

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲

۳۴,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندرE۲دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر اتوماتیکE۲

۴۴,۴۰۰, ۰۰۰

۴۵,۶۵۱, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰

پراید ۱۳۲SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

- - -

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱EX

۱۷,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدSE ۱۳۱

۱۶,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱گازسوز

۱۷,۵۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱گازسوز

۱۸,۳۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰

تیباEX

۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباSXیورو ۴

۲۰,۸۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان. ABS. تاخوگراف

۲۲,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۳,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان دیزل. ABS. کولر

۲۴,۶۰۰, ۰۰۰

۲۷,۱۴۰, ۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۵,۹۱۰, ۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۶,۰۰۰, ۰۰۰

۷۲,۸۲۹, ۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۸۴۰, ۰۰۰

سیتروئنC۵جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناHIGH

۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناMID

۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

نیسان قشقاییHIGH

۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۲۳۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۴,۹۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۲۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

توقف تولید

رنو تندرE۲

۳۴,۹۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۱۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲آپشن دار

۳۶,۳۰۰, ۰۰۰

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۳۰, ۰۰۰

رنو تندرE۱یورو ۴

۳۱,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای آوانته معمولی

۷۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۰,۵۰۰, ۰۰۰

۳۹,۹۰۰, ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۱,۲۰۰, ۰۰۰

۳۳,۹۹۰, ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۲,۳۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۶۰, ۰۰۰

جکJ۵

۴۷,۵۰۰, ۰۰۰

۴۶,۹۰۰, ۰۰۰

لیفانX۶۰

۶۲,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۰,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا ۲ فول

۷۱,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۰۰۰, ۰۰۰

۵۶,۷۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل

۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل

۶۹,۵۰۰, ۰۰۰

۶۹,۷۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

- - -

۷۰,۳۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

- - -

۸۸,۵۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

- - -

۹۳,۷۰۰, ۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

- - -

۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

- - -

۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰

MVM ۱۱۰چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۱۱۰چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

MVM ۱۱۰سه سیلندر

۱۷۷,۸۰۰, ۰۰۰

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۳۱۵هاچ بک

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۳۱۵صندوقدار

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

تیگو _ X۳۳

۶۰,۱۰۰, ۰۰۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولیELITE

۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیکELITE

۵۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

جنتو. دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

گک گونو - G۵

۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وینگل ۳ تک کابین

- - -

- - -

وینگل ۳ دو کابین

۵۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وینگل ۵ دو کابین

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

۶۰,۳۰۰, ۰۰۰

هاوالH۶

- - -

۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰