ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو

۱۰,۹۰۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید(cop)

۱۱,۲۰۰, ۰۰۰

۱۰,۸۷۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید(cop)

۱۲,۳۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۷۰, ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۱۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۱۰۰, ۰۰۰

۱۲,۸۲۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۷۰۰, ۰۰۰

۱۴,۳۲۰, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

سمندSE

۲۳,۵۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۷۰۵, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰, ۰۰۰

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰, ۰۰۰

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷ بدون مالتی پلکس

۲۶,۸۰۰, ۰۰۰

۲۴,۲۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷ مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۴,۵۳۰, ۰۰۰

سمندEF۷ با داشبورد جدید یورو ۴

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۹۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۹۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۹۵, ۰۰۰

سمند سریر

پژوGLX۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۵۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ موتورTU۵

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۱۰۰, ۰۰۰

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۹

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. تک ایربگ

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. دو ایربگ

۳۶,۴۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

راناEL. TU۵

۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۱,۵۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۸۰۰

تندرE۱

۳۰,۶۰۰, ۰۰۰

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲ دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

رنو تندر اتوماتیکE۲ تک ایربگ

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۳۶, ۰۰۰

وانت دیزل تونلند

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پراید ۱۳۲LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲EX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۴۱EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۴۱LE

پراید ۱۴۱SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱EX

۱۷,۴۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL۱۳۱

۱۵,۰۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

پرایدSX۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدLE۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

پرایدSE۱۳۱

۱۶,۲۰۰, ۰۰۰

پرایدLE۱۳۱ گازسوز

۱۷,۵۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدEX۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX۱۳۱ گازسوز

۱۸,۳۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰

تیباSL

تیباEX

۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

تیباLX

تیباSXیورو ۴

۲۰,۶۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

وانت نیسان.ABS. تاخوگراف

۲۲,۸۰۰, ۰۰۰

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۳,۷۰۰, ۰۰۰

وانت نیسان دیزل.ABS. کولر

۲۴,۶۰۰, ۰۰۰

۲۷,۱۴۰, ۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰, ۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۵,۹۱۰, ۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

۷۲,۸۲۹, ۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۸۴۰, ۰۰۰

سیتروئنC۵ جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناHIGH

۱۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناMID

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

نیسان قشقاییHIGH

۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۲۳۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۶,۰۰۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۴,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۲۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

توقف تولید

رنو تندرE۲

۳۴,۶۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۱۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲ آپشن دار

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۳۰, ۰۰۰

رنو تندرE۱ یورو ۴

۳۱,۳۰۰, ۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

هیوندای آوانته اتوماتیک

۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۷,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۹۰۰, ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۱,۲۰۰, ۰۰۰

۳۳,۹۹۰, ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۲,۳۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۶۰, ۰۰۰

جکJ۵

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

۴۶,۹۰۰, ۰۰۰

لیفانX۶۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۰,۵۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۰۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۵۰۰, ۰۰۰

آسا. فاوB۵۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

۵۶,۷۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل

۶۴,۰۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل

۶۷,۰۰۰, ۰۰۰

۶۹,۷۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰, ۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

MVM۱۱۰ چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰, ۰۰۰

MVM۱۱۰ سه سیلندر

۱۷۷,۸۰۰, ۰۰۰

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۵۳۰

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۳۱۵ هاچ بک

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۳۱۵ صندوقدار

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

تیگو _X۳۳

۶۰,۲۰۰, ۰۰۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولیELITE

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیکELITE

۵۴,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیکLuxury

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

جنتو. دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

گک گونو –G۵

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

ونMPX

هرور

کاکی ۵

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۸,۰۰۰, ۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

هاوالM۴

به زودی

هاوالH۶

۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

وانت دییر