مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در واكنش به اين سؤال كه آيا قيمت نان و آرد در طرح هدفمندي يارانهها مشخص شده است يا خير گفت: هنوز قيمتها مشخص نشده است و حتي جلسات آن برگزار هم نشده است.

به گزارش فارس، وی افزود: قیمت نان در حال حاضر واقعی نیست و هزاران مشکل دارد چرا که قیمت محصول نهایی از قیمت نهاده و مواد اولیه پایین‌تر است و مشخص است در این قضیه رانت وجود دارد لذا اینکه بگوییم در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت نان نسبت به قبل یعنی آرد ۷۵ ریالی چقدر افزایش خواهد یافت مبنای خوبی برای مقایسه نیست.

علیخانی گفت: معمولا قیمت نان در سایر کشور بین ۴۰ تا ۶۰ درصد وابسته به قیمت آرد است اما این نسبت در ایران بین ۵ تا ۷ درصد است.
وي افزود: در ايران ۷۵ درصد قيمت نان هزينه دستمزد كارگر است به همين دليل آرد و نان جايگاه و متانت خود را از دست داده است.