به گزارشافکارنیوز،ابراهیم محبی با بیان این مطلب گفت: باید هر چه سریعتر وزیر راه و شهرسازی برنامه های خود را در خصوص مسکن ارائه کند.

وی ادامه داد: مسکن مهر با سرمایه گذاری های بسیار آغاز شده بود و دارای برخی مشکلات بوده که می توان امروزه با برطرف کردن ایرادات آن بازار مسکن را رونق بخشید.

محبی در ادامه اظهار داشت: مسکن مهر در حال حاضر در بلاتکلیفی به سرمی برد و باید هر چه سریعتر آن را ساماندهی کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه براساس اصول و ماده۴۳ قانون اساسی داشتن مسکن و سرپناه از الزامات دولت به شمار می رود، گفت: مجلس و کمیسیون عمران از برنامه های مسکن دولت یازدهم استقبال می کنند و در صورت لزوم حمایت های لازم را انجام می دهد.

محبی با بیان اینکه بازار مسکن طی چند وقت اخیر دچار تشویش شده است، گفت: قیمت ها ثبات ندارند که این مسئله باید از سوی دولت کنترل شود.

محبی در ادامه تصریح کرد: قیمت های مسکن افزایش یافته و بازار در شرایط نابسامانی به سر می برد.

وی در ادامه اظهار داشت: در ماه های مرداد و شهریور قیمت های مسکن به ثبات رسیده بود و در حال حاضر قیمت ها به ماه خرداد که افزایش یافته بود رسیده است.

محبي در پايان گفت: بايد با ايده هاي مناسب و برنامه ريزي دقيق اثرات مثبتي بر بازار مسکن بر جاي گذاشت.