در حالي هدفمندي يارانه ها به مرحله اجرا نزديك مي شود و دولت در حال بررسي سناريوهاي مختلف قيمت براي انواع حاملهاي انرژي است كه بر اساس اخبار رسيده در خصوص قيمت بنزين پس از هدفمندي يارانه ها ۲ سناريو نهايي شده و دولت در حال بررسي انتخاب بين اين دو سناريو است.

به گزارش فارس، بر اساس یکی از این سناریو ها آزادسازی قیمت بنزین برای کلیه افراد به نرخ واحد فوب خلیج فارس عرضه خواهد شد که معادل ۴۰۰ تومان فعلی است.
بر اساس سناريوي دوم بنزين كه در ستاد هدفمندي يارانه ها در حال بررسي است، قيمت بنزين كاملا آزاد نخواهد شد؛ بلكه به هر خانوار ۶۰ ليتر بنزين سهميه اي ۱۰۰ توماني تعلق خواهد گرفت نه به هر خودرو. بر اساس اين سناريو، قيمت بنزين مازاد نيز بر سهميه ۶۰ ليتر به قيمت ۸۰۰ تومان عرضه خواهد شد. به اين ترتيب اگر در خانواده اي هر تعداد خودرو وجود داشته باشد، سهميه مجموع خودروهاي آن خانوار ۶۰ ليتر خواهد بود.