در حالي كه پيشتر بر اساس مصوبه دولت سود بازرگاني محصول جو وارداتي از اول تير تا ۳۰ آذر ماه -يعني زمان برداشت محصولات داخلي جو و براي حمايت از توليد داخلي- ۴۱ درصد و براي بقيه سال ۲۱ درصد تعيين شده بود اخيراً دولت مصوبه خود را لغو كرده است.
بر اساس تصمیم جدید وزیران عضو کمیسیون ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به وزارت خانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۵۱/۴۴۸۰۸ مورخ ۶/۴ / ۱۳۸۹ موضوع تعیین سود بازرگانی جو، از تاریخ ۱/۶ / ۱۳۸۹ لغو می‌شود.