به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

نام قیمت(تومان)
LG LED LN۵۴۰ ۳۲ ۱,۱۱۰, ۰۰۰
Sony LED EX۳۳۰ ۳۲ ۱,۱۲۰, ۰۰۰
LG LCD ۳۲CS۴۶۰۰ ۱,۱۳۰, ۰۰۰
LG LCD ۳۲CS۴۸۰۰ ۱,۱۵۵, ۰۰۰
X. Vision LE - ۳۲KD۳۰ ۱,۲۲۰, ۰۰۰
LG LED ۳۲LN۵۷۰۰B ۱,۴۶۵, ۰۰۰
LG ۳۲LN۵۷۲۰BFG ۱,۴۶۵, ۰۰۰
LG LED LN۵۱۰۰ ۴۲ ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Xvision ۳۹KF۳۰ ۱,۶۸۵, ۰۰۰
LG Plasma ۴۲PA۴۵۰۰۰ ۱,۶۸۸, ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳E۴۸۵۰ ۱,۷۲۰, ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳F۴۸۵۰ ۱,۷۴۰, ۰۰۰
LG LED LN۵۴۲۰ ۴۲ ۱,۷۹۰, ۰۰۰
LG LED LN۵۴۰ ۴۲ ۱,۸۴۰, ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳E۴۹۵۰ ۱,۸۸۰, ۰۰۰
Sony KDL - ۳۲W۶۷۰A ۱,۹۴۹, ۰۰۰
LG Plasma ۵۰PA۴۵۰۰ ۲,۳۵۰, ۰۰۰
LG Plasma ۵۰PA۴۵۰۰۰ ۲,۳۵۳, ۰۰۰
LG Plasma ۵۰PN۴۵۰۰۰ ۲,۴۰۰, ۰۰۰
LG ۴۲LN۵۷۲۰۰ ۲,۴۵۰, ۰۰۰
Samsung ۴۰F۶۴۵۰ ۲,۶۹۹, ۰۰۰
Samsung Plasma PS۵۱E۴۹۵۰ ۲,۸۹۵, ۰۰۰
LG ۴۲LA۶۶۰۰۰ ۲,۹۲۲, ۰۰۰
Samsung ۵۱F۴۹۵۰ ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Sony KDL - ۴۲R۵۰۰ ۲,۹۹۹, ۰۰۰
LG LED LN۵۴۰ ۵۰ ۳,۱۲۰, ۰۰۰
LG LED ۴۲ - LM۶۶۱۰۰ ۳,۱۵۲, ۰۰۰
LG ۳D LA۶۶۰۰ ۴۷ ۳,۲۷۰, ۰۰۰
Samsung ۴۶F۶۳۵۰ ۳,۲۹۰, ۰۰۰
SHARP LED LC - ۴۰LE۸۳۰۰X ۳,۳۵۰, ۰۰۰
Xvision LE - ۴۷K۳D۱۰۰ ۳,۳۹۰, ۰۰۰
X. Vision LED LE - ۴۷K۳D۱۰۰ ۳,۳۹۰, ۰۰۰
LG LED ۴۷LM۶۴۱۰۰ ۳,۳۹۹, ۳۰۰
LG LED ۴۷ - LM۶۲۰۰۰ ۳,۵۷۱, ۰۰۰
LG Plasma ۶۰PA۶۵۰۰۰FG ۳,۶۵۰, ۰۰۰
Panasonic Plasma Viera TH - P۴۲ST۳۰ ۳,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung ۴۶F۶۴۵۰ ۳,۸۹۰, ۰۰۰
Panasonic Plasma Viera TX - P۴۲VT۳۰ ۴,۰۵۰, ۰۰۰
Samsung LED ۴۰ES۷۷۷۰ ۴,۰۸۰, ۰۰۰
LG LED ۴۷ - LM۶۶۱۰۰ ۴,۱۵۰, ۰۰۰
SHARP LED LC - ۴۶LE۸۳۰۰X ۴,۲۵۰, ۰۰۰
Samsung ۴۶F۶۸۵۰ ۴,۵۹۰, ۰۰۰
Sony KDL - ۴۷W۸۰۴ ۴,۷۹۹, ۰۰۰
Samsung ۵۵F۶۳۵۰ ۵,۱۴۰, ۰۰۰
LG LED ۵۵LM۶۴۱۰۰ ۵,۱۶۸, ۰۰۰
LG ۵۵LA۶۲۱۰۰ ۵,۲۷۸, ۵۰۰
Samsung ۴۶F۷۷۷۰ ۵,۳۰۰, ۰۰۰
Samsung LED ۵۵ES۶۹۵۰ ۵,۹۵۰, ۰۰۰
Samsung ۴۶F۸۸۸۰ ۵,۹۹۰, ۰۰۰