محمدرضا فرزین درباره جنجالسازی برخی رسانه ها مبنی بر نهایی شدن سناریوهای قیمت بنزین گفت: این خبر از اساس اشتباه بوده و اعداد و ارقام به کار رفته در این خبر کذب محض است.

به گزارش مهر، فرزین با بیان اینکه نتیجه تعیین قیمت بنزین در کارگروه طرح تحول اقتصادی نهایی شده است، تاکید کرد: هنوز جزئیاتی از این تصمیم منتشر نشده ولی اعداد و ارقام و نحوه اصلاح قیمت این خبر با چیزی که در کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوب شده تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه اخبار مربوط به اصلاح قیمتها در زمان لازم به اطلاع مردم خواهد رسید، اظهارداشت: اخبار مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور رسمی توسط سخنگو یا رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام می شود.

امروز برخی رسانه ها مدعی شدند دو سناریو در دولت برای قیمت بنزین نهایی شده است که بر اساس یکی از این سناریوها، آزادسازی قیمت بنزین برای کلیه افراد به نرخ واحد فوب خلیج فارس عرضه خواهد شد که معادل ۴۰۰ تومان فعلی است.

بر اساس سناریوی دوم بنزین نیز قیمت بنزین کاملا آزاد نخواهد شد بلکه به هر خانوار ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای ۱۰۰ تومانی تعلق خواهد گرفت.