به گزارشافکارنیوز،با صدور حکمی از سوی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرست جدید دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه منصوب شد.

حسن یونس سینکی طی حکمی محمدرضا کلامی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار تعیین کرد. محمدرضا کلامی هم اکنون مدیرکل دفترتوسعه بازار کالا، خدمات و نظارت براستاندارهای مصرف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پیش از این، علی اکبر پورکاوه مدیرکل دفتر تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.