به گزارش افکارنیوز، قیمت های پیشنهاد شده برای فروش مسکن در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است: