به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، رئیسهیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن دیدار و گفتوگو با علیاصغر سفری سرپرست و نایبرئیس هیات مدیره این بانک، تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک گردشگری به امضای طرفین رسید.

بر اساس این گزارش، در این آئین ابتدا از سوی سرپرست بانک گردشگری، توضیحاتی از روند فعالیت، خدمات جدید و هدف‌گذاری این بانک در حوزه جذب سرمایه و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور ارائه شد و سپس پیشنهاداتی در خصوص بسترسازی به‌منظور همکاری‌های مشترک ارائه شد که عمدتا با استقبال مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همراه شد. از جمله این پیشنهادات می‌توان به افزایش نقش بانک گردشگری در حوزه صادرات صنایع دستی کشور اشاره کرد که در این زمینه " شه‌حامد " ضمن استقبال، تاکید کرد: ما به دنبال توسعه صادرات هستیم و از هر اقدامی در این راستا حمایت می‌کنیم.

این گزارش حاکیاست، طرفین به منظور توسعه همکاریهای فیمابین به بررسی موضوع تفاهمنامههای چندجانبه با هدف توسعه صادرات کشور پرداختند و در نهایت عنوان شد که با توجه به ظرفیتهای موجود ، بانک گردشگری میتواند فعالیتهای بیشتری در این حوزه داشته باشد. به همین منظور مقرر شد این موضوع از سوی نمایندگان دو مجموعه، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و در صورت نیاز مقدمات امضای تفاهمنامههای جدید نیز فراهم شود.