به گزارشافکارنیوز:

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو جدید. یورو ۴

۱۳,۲۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۴۲, ۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴. دوگانه سوز

۱۴,۵۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۹۲, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۵۰۰, ۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

سمندSE

۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۹,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

۲۸,۳۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۷, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

۲۹,۴۰۰, ۰۰۰

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

۳۱,۳۰۰, ۰۰۰

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷ یورو ۴

۲۸,۷۰۰, ۰۰۰

۲۷,۹۴۷, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۷۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۵۷, ۰۰۰

سمند سریر

پژوGLX۴۰۵ یورو ۴

۲۷,۴۰۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX۴۰۵ دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ موتورTU۵

۲۹,۹۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز

۳۸,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۷۰۰, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارسLXیورو ۴

۳۹,۶۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۳,۲۰۰, ۰۰۰

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۴,۷۰۰, ۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۷,۸۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۹

۵۰,۵۰۰, ۰۰۰

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. دو ایربگ

۳۷,۳۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. تک ایربگ

۳۶,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۴,۰۰۰, ۰۰۰

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

راناEL. TU۵

۳۰,۳۰۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۱,۲۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۰۰۰

تندرE۱

۳۳,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲ دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

رنو تندر اتوماتیکE۲

۴۴,۸۰۰, ۰۰۰

۴۵,۶۵۱, ۰۰۰

وانت دیزل تونلند

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸, ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پراید ۱۳۲SE

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲LE

۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲EX

۱۸,۴۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۹,۸۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SX

۱۷,۶۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SL

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۴۱EX

۱۷,۵۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۴۱LE

پراید ۱۴۱SX

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۹,۲۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱EX

۱۸,۸۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱LE

۱۸,۶۰۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SX

۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۷,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL۱۳۱

۱۶,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL۱۳۱ گازسوز

۱۸,۲۰۰, ۰۰۰

پرایدSX۱۳۱

۱۷,۸۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدSE۱۳۱

۱۸,۲۰۰, ۰۰۰

پرایدLE۱۳۱ گازسوز

۱۹,۴۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدLE۱۳۱

۱۷,۶۰۰, ۰۰۰

پرایدEX۱۳۱

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX۱۳۱ گازسوز

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰

پرایدTL۱۳۱

۱۷,۱۰۰, ۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۹۰۰, ۰۰۰

تیباEX

۲۰,۸۰۰, ۰۰۰

تیباLXیورو ۴

۲۱,۷۰۰, ۰۰۰

تیباSXیورو ۴

۲۲,۸۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰

وانت نیسان.ABS. تاخوگراف

۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۶,۲۰۰, ۰۰۰

وانت نیسان دیزل.ABS. کولر

۲۶,۸۰۰, ۰۰۰

۲۷,۱۴۰, ۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

۲۵,۹۱۰, ۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۹,۰۰۰, ۰۰۰

۷۲,۸۲۹, ۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۳,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۸۴۰, ۰۰۰

سیتروئنC۵ جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناHIGH

۱۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناMID

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

نیسان قشقاییHIGH

۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۶,۲۰۰, ۰۰۰

۷۵,۲۳۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۹,۰۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۲۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲

۳۷,۲۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۱۰, ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۹,۳۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۳۰, ۰۰۰

رنو تندرE۱ یورو ۴

۳۳,۲۰۰, ۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۴,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰, ۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۳,۳۰۰, ۰۰۰

۳۹,۹۰۰, ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰, ۰۰۰

۳۳,۹۹۰, ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۶۰, ۰۰۰

جکJ۵

۴۷,۳۰۰, ۰۰۰

۴۶,۹۰۰, ۰۰۰

لیفانX۶۰

۶۳,۲۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۹,۵۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۲,۵۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۳۰,۱۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۶۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۲,۲۰۰, ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۸۰۰, ۰۰۰

بسترون. آساB۵۰

۶۸,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۳۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۵۰۰, ۰۰۰

۵۶,۷۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل

۶۶,۰۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل

۶۹,۸۰۰, ۰۰۰

۶۹,۷۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰, ۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

MVM۱۱۰ چهار سیلندر

۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۱۱۰ سه سیلندر

۲۰,۳۰۰, ۰۰۰

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۵۳۰

۳۹,۶۰۰, ۰۰۰

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۳۱۵ هاچ بک

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

MVM۳۱۵ صندوقدار

۳,۷۴۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

تیگو _X۳۳

۶۱,۳۰۰, ۰۰۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

ولیکسC۳۰ دنده ای. با سانروف

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکسC۳۰ اتوماتیک

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

جنتو. دنده اتوماتیک

۵۸,۰۰۰, ۰۰۰

پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

گک گونو –G۵

۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۵۰۰, ۰۰۰

ونMPX

هرور

کاکی ۵

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰, ۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۵۰۰, ۰۰۰

۶۰,۳۰۰, ۰۰۰

هاوالM۴

به زودی

هاوالH۶

۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

E۱۵۰ صندوق دار

۵۳,۹۰۰, ۰۰۰

E۱۵۰ هاچ بک

۵۳,۴۰۰, ۰۰۰

۱۱۰