به گزارش افکارنیوز، قیمت خودروها به شرح جدول زیر است:


نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

راناEL. TU۵

۳۰,۱۰۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۱,۱۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباEX

۲۰,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباLXیورو ۴

۲۱,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباSXیورو ۴

۲۲,۶۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰