به گزارش ايلنا، در هفته گذشته (۲۹ خرداد تا ۴ تير ماه) بخشهاي خانگي، تجاري، صنعتي و نيروگاهي بيش از ۲ ميليارد و ۴۳۹ ميليون متر مكعب گاز مصرف كردهاند، در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ ميليارد و ۱۴۲ ميليون متر مكعب بوده است، اين امر از افزايش بيش از ۱۳ درصدي مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر ميدهد.
آمارها نشان می‌دهد، مجموع گاز مصرفی در بخش های خانگی، ‌ تجاری و صنایع غیرعمده نیز در طول هفته گذشته، حدود ۷۷۸ میلیون متر مکعب بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل به ۷۹۶ میلیون متر مکعب رسید. این ارقام نشان می‌دهد مصرف گاز در بخش خانگی در طول هفته گذشته نسبت به مشابه سال قبل حدود ۲ درصد کاهش داشته است. مصرف این حامل انرژی در هفته گذشته نسبت به هفته آخر خرداد ماه نیز حدود ۳.۵ درصد کاهش داشته است. میانگین مصرف روزانه گاز در این مقطع زمانی به طور متوسط حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب است این درحالیست که میانگین مصرف گاز در مشابه سال قبل حدود ۱۱۳ میلیون متر مکعب بوده است.
بر پايه اين گزارش بيشترين مقدار مصرف گاز بخش خانگي با ۱۲۴ ميليون متر مکعب، روز چهارشنبه ( دوم تير ماه) با حدود ۵/۵ درصد افزايش نسبت به سال گذشته و کمترين آن در اين بخش، ۱۰۲ ميليون متر مکعب در روز پنجشنبه (سوم تير ماه) با بيش از ۸.۵ درصد كاهش نسبت به سال قبل، ثبت شده است.