به گزارش افکارنیوز، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف خانوارهای شهری کشور در آذرماه سال ۱۳۹۲ بر اساس سال پایه جدید(سال ۱۳۹۰) اعلام شد.

بر اساس این گزارش، شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در آذرماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۷۶.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۸ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۲۹.۸) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل(نرم تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه قبل ۲۳۵.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۲(۳۵.۹) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۱۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۳.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۴۹.۹ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌‌ها، آشامدینی‌ها و دخانیات» ‌نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۲(۵۲.۵) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ‌در آذرماه ۹۲ به رقم ۱۶۲.۷ رسید که ۹/۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدماتنسبت به ماه مشابه سال ۲۴.۹ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۲ (۲۹.۵) کاهش یافته است.