به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و یک مترمربع زیربنای مسکونی و اجاره بها را در تابستان سال جاری اعلام کرد که بر اساس آن متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۹.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۴.۳ درصد کاهش داشته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک متر مربع زیربنای مسکونی در تابستان ۹۲ نسبت به بهار سال جاری نیز۴.۷ درصد افزایش یافت.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۲۷۶۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۹.۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد کاهش نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۵۳۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۶.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۰ درصد کاهش یافته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۵۴۷۹ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴۵.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش داشته است.