به گزارش روابط عمومی رایتل سومین همایش ایمنی شعشع در شبکه های تلفن همراه با حمایت رایتل در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این همایش آخرین دستاوردهای تاثیر انرژی امواج رادیویی بر موجودات زنده، فناوری های نوین در جهت کاهش اثرات امواج رادیویی، وضعیت موجود و استانداردهای موجود سلامت تشعشعی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین گسترش مدبرانه و سالم شبکه تلفن همراه، آشنایی سازمانها و نهادهای ناظر بر ایمنی تشعشعی و وظایف آنها، مدل سازی اثرات امواج رادیویی بر بافت موجودات زنده و تاثیرات روانی و اجتماعی سلامت تشعشعات از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش بودند.

گفتنی است این همایش با شعار ارتباطات همراه در سایه فناوری سبز در روز ۱۶ دی ماه و با حمایت شرکت رایتل انجام پذیرفت.