به گزارشافکارنیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: این افرادبا سوء استفاده از عنوان نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مردم و بعضی از عمده فروشان و کسبه مبادرت به ثبت نام و یا اخذ وجه جهتتحویل کالانموده‌اند.

به اطلاع هموطنان می رساندسبد کالایی رايگان است ودر صورت مشاهده سوء استفادههاي احتمالي، مراتب به دستگاههاي ذيصلاح اطلاع داده شود.