مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمت


بنزB۱۸۰

۱۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -

بنزC۱۸۰فول

۱۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۵۰۰۰۰۰۰بنزC۲۰۰

۲۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰, ۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰


بنزC۳۰۰

۳۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


بنزC۳۵۰

۳۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


بنزCL ۵۰۰

۷۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


بنزCL ۶۰۰

۱,۰۶۰, ۰۰۰,۰۰۰

- - -
- - -

بنزCLS ۳۵۰

۵۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


بنزCLS ۵۰۰

۷۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

بنزCLS ۵۵۰

۸۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -۵۰۰۰۰۰۰


بنزE۲۰۰

۲۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰, ۰۰۰
- - -


بنزE۲۰۰مدل ۲۰۱۴

۳۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰, ۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰


بنزE۳۰۰

۴۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰


بنزE۳۵۰

۵۰۰,۰۰۰, ۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰


بنزE۳۵۰(کانورتیبل)

۵۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰, ۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰


بنزE۳۵۰(کوپه)

۵۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۱۰۰۰۰۰۰


بنزGLK ۳۵۰

۵۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۴۰۰۰۰۰۰


مرسدس بنزML۳۵۰

- - -

- - -
- - -


بنزS۳۵۰

۵۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۱۰۰۰۰۰۰


بنزS۵۰۰

۸۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰, ۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰


بنزS۵۰۰مدل ۲۰۱۴

۱,۴۵۰, ۰۰۰,۰۰۰

- - -
۵۰۰۰۰۰۰


بنزSL ۳۵۰

۵۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


بنزSL ۵۰۰

۹۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


بنزSLK ۳۵۰

۴۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -