به گزارش افکارنیوز،سکرما سود هرسهمسال مالی ۹۳ را ۱۲۶۵ ریال اعلام کرد.
مبانی تهیه بودجه:
۱ - تولید وفروش ۱۱۴۸۱۷۶تن
۲ - تولید کلینکر ۹۹۸۶۳۰تن
۳ - نرخ فروش هرتن سیمان براساس آخرین نرخهای سال ۱۳۹۲
۴ - افزایش بهای مواداولیه ۲۵درصد نسبت به سال قبل
۵ - هزینه های انرژی ۲۰درصد نسبت به سال قبل(مازوت هرلیتر ۱۵۱۰ریال - گاز هر مترمکعب ۹۶۶ریال و برق کیلووات ۴۷۹ریال ومقدار مصرف مازوت ۱۰۰۰۰۰۰۰لیتر - گازمصرفی۹۷۲۲۷۹۸۰متر
مکعب وبرق ۱۳۲۰۴۰۲۴۰کیلووات)
۶ - هزینه های حقوق ودستمزد ۱۸درصد نسبت به سال قبل
۷ - سایرهزینه ها ۱۸درصد نسبت به سال قبل
۸ - کارمزد تسهیلات ۲۱درصد
۹ - شناسائی درآمد سرمایه گذاریها براساس پیش بینی بودجه شرکتهای سرمایه پذیر.
با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات سیمان ممتازان وهمچنین با توجه به اینکه مجمع ان شرکت بعد از سیمان کرمان برگزار می گردد امکان شناسایی سود مقدور نمی باشد. درصورت دریافت اطلاعات در اسرع وقت نسبت به اصلاح گزارش اقدام می گردد.
۱۰ - علت کاهش نرخ سیمان در سال ۹۳ نسبت به سال۹۲ مربوط به سیمان پوزولانی می باشد طبق بخش نامه انجمن صنفی(شماره۵۲۷۹۱ مورخ۲۵/۲ / ۹۲) شرکتهای سیمانی مجاز می باشند که سیمانهای خود را به دو صورت ویژه و معمولی(۷۵۰۰۰۰و۷۹۰۰۰۰ ریال) را به فروش برساند که این شرکت در سال ۹۲ ترکیبی از ۲ نوع سیمان را بفروش رساند ولی در پیش بینی سال۹۳ کلا به صورت ویژه(۷۵۰۰۰۰ ریال) برآورد گردیده است

۱ - علت تغییر فروش نسبت به پیش بینی قبلی مروط به افزایش سیمانهای صادراتی و مرکب براساس عملکرد ۹ ماهه واقعی وکاهش سیمان پوزولانی پاکتی می باشد.
۲ - وجه دریافتی بابت سیمانهای صادراتی چه در عملکرد واقعی و چه پیش بینی، ریالی می باشد و نرخ آن توافقی می باشد.

۳ - نرخ فروش سیمان در پیش بینی بر اساس افزایش نرخ در تاریخ۲۶/۲ / ۹۲مصوبه انجمن صنفی صنعت سیمان می باشد و به همین دلیل میانگین ۹ ماهه اول کمتر از سه ماهه پایانی سال میباشد.

۴ - بهای تمام شده مازوت مصرفی در پیش بینی با نرخ آزاد ۱۳۸۰ریال(کرایه حمل ۵۸۰ریال) پیش بینی گردیده شده است و بهای برق و گاز با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل برآورد گردیده شده است.

۵ - علت تغییر درآمد حاصل از سرمایه گذری ها نسبت به پیش بینی قبلیی مربوط به سود سیمان آرتا اردبیل از سود هر سهم ۲۱۷۷ به ۲۱۲۰ ریال می باشد.

۶-با توجه به اينکه سيمان ممتازان در سال ۱۳۹۱ زيانده بوده و همچنين برگزاري مجمع عمومي سيمان ممتازان بعد از مجمع سيمان کرمان مي باشد به همين دليل شناساي سود آن شرکت امکان پذير نبوده است.