به گزارش افکارنیوز،در مقابل با توجه به امیدواری کلی در وضعیت اقتصادی کشور، به نظر می رسد چنانچه بودجه عمرانی مناسبی در نظر گرفته شود و نقدینگی بالایی به بازار فولادی تزریق شود می توان به صنعت فولاد امیدوار شد.

در همین راستا، فریدونی، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام ذوب آهن اظهار داشت: دو مقوله بر صنعت فولاد در سال ۹۳ تأثیر منفی خواهند گذاشت اول بحثهدفمندی یارانه می باشد که با توجه به فاز دوم هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی باعثافزایش قیمت تمام شده محصولات فولادی خواهد شد و در نتیجه بودجه شرکت های فولادی تأثیر بسزایی از بحثفاز دوم هدفمندی یارانه خواهند پذیرفت همچنین مقوله دیگر، بحثبهره مالکانه می باشد که چنانچه مصوبه مذکور به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز برسد باعثافزایش قیمت تمام شدهمحصولات فولادیخواهد شد و بر قیمت تمام شده تأثیر منفی می گذارد. در نتیجه دو مقوله مذکور باعثافزایش قیمت تمام شده محصولات فولادی خواهند شد و عملکرد بودجه شرکت های فولادی را تحت تأثیر می گذارند.

فریدونی تصریح کرد: همچنین بازار محصولات فولادی اعم از داخلی و خارجی در رکود می باشد و به طور کلی تقاضا برای محصولات فولادی کم است.

وی در خاتمه افزود: در مقابل با توجه به امیدواری کلی در وضعیت اقتصادی کشور، به نظر می رسد چنانچه بودجه عمرانی مناسبی در نظر گرفته شود و نقدینگی بالایی به بازار فولادی تزریق شود می توان به صنعت فولاد امیدوار شد علاوه بر این، رفع تحریم ها می تواند در تأمین مالی پروژه ها تأثیر مثبتی بگذارد و خرید مواد اولیه از خارج کشور با قیمت پایین تری صورت گیرد و ضمن تحریک طرف تقاضا، قیمت تمام شده محصولات فولادی کاهش خواهد یافت.