به گزارش افکارنیوز،شلعاب سود هرسهمسال ۹۳ را با ۴ ریال افزایش به ۱۴۰۳ ریال رساند.

تولید ۹% افزایش
فروش ۹% افزایش
مبلغ فروش ۱۵% افزایش
افزایش ۱۸۵ درصدی نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است.