به گزارش افکارنیوز،صف خرید چند میلیونی تیپیکو برای چندمین بار عرضه شد و افتتقاضارا سبب شد.