به گزارش افکارنیوز،سازمانبورسو اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی اولیه صندوق سرمایه گذاری مشترک فام را صادر کرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک فام در اندازه کوچک و با حداقل ۲۰ هزار واحد و حداکثر ۲۰۰ هزار هزار واحد سرمایه‌گذاری است.

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا، ضامن نقدشوندگی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، متولی، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار و حسابرس آن موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است.