به گزارش افکارنیوز، شرکت فرابورس ایران پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۷۹۸ ریال اعلام کرده است.

پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را باسرمایه۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۹۸ ریال اعلام شده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت تصمیم دارد ۱۰درصد از سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۳پیشنهاد کند.

پیش بینی سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی سال مالی ۹۲ شامل افزایش ۲۳ درصدی فروش و درآمد ارائه خدمات، افزایش ۱۵ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۱۵ درصدی سود خالص پس از کسر مالیات است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال(۲۹درصد سود خالص - به ازاء هر سهم ۲۳۲ ریال) عمدتاً شامل مبلغ ۴۱ میلیارد و ۳۲۹ ریال سود حاصل از سپرده های بانکی و مبلغ ۲۷ ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سود اوراق مشارکت است.

"فرابورس"پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۶۰ ریال و با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۹۴ ریال اعلام کرده است.