مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمت

هیوندایi۲۰

۷۳,۰۰۰, ۰۰۰

۷۹,۱۷۳, ۰۰۰- - -هیوندای آزرا – گرنجور

۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

- - -

هیوندای آزرا - گرنجور(با رادار)

۱۸۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۹۵,۵۲۳, ۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای آزرا - گرنجور(بدون رادار)

۱۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای اکسنت

۸۳,۰۰۰, ۰۰۰

۸۴,۴۷۲, ۰۰۰۵۰۰۰۰۰


هیوندای النترا

۹۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای النترا ۲۰۱۴

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۶۳۳, ۰۰۰


۲۰۰۰۰۰۰


هیوندای توسانIX۳۵

۱۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴۲,۵۰۰, ۰۰۰


۲۰۰۰۰۰۰

هیوندای توسانIX۳۵(دو ایربگ)

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۸۰۰۰۰۰۰

هیوندای جنسیس

۲۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷۶,۸۵۹, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰

هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۳

۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


هیوندای سانتافه ۲۴۰۰

۱۵۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای سانتافه ۲۴۰۰ فول

۱۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۵۰۰۰۰۰۰

هیوندای سنتنیال –ایکاس

۳۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای سنتنیال(۴ نفره)

۳۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶۵,۰۵۹, ۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰


هیوندای سوناتا

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای سوناتا(فول آپشن)

۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۷,۲۸۰, ۰۰۰


۱۰۰۰۰۰


هیوندای وراکروزIX۵۵

۲۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳۵,۵۰۰, ۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای وراکروزIX۵۵(دو ایربگ)

۱۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای ولاستر

۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای ونH۱

۱۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -- - -

هیوندایi۳۰

۹۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۴۰۰۰۰۰۰