به گزارش افکارنیوز،رتاپ در اولین پیش بینی سال ۹۳ سود خود را با ۵ درصد تعدیل مثبت از ۱۱۷۰ ریال به ۱۲۲۸ ریال اعلام نموده است.

دلایل افزایش پیش بینی سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل معادل ۵۲.۸۲۲ میلیون ریال معادل ۵% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:

۱ - افزایش فروش و درآمد ارائه خدمات به مبلغ ۴۲۶.۴۲۴ میلیون ریال معادل ۲۴% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:

۱-۱ - افزایش درآمدحاصل از شاپرک و پذیرندگی معادل ۲۸۵.۰۷۸ میلیون ریال معادل ۳۴%به دلیل افزایش تعداد تراکنش های قابل جذب از طریق کانالهای پذیرش معادل ۵۱% می باشد.

۲-۱ - افزایش درآمد حاصل از کارتخوان معادل ۲۰۷.۵۴۳میلیون ریال معادل ۲۷% به دلیل افزایش نصب دستگاههای کارتخوان معادل ۱۱۰ هزار دستگاه می باشد.

۲ - افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده معادل ۲۲۵.۸۰۵ میلیون ریال معادل ۲۶% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:

۱-۲ - افزایش هزینه استهلاک معادل۱۳۴.۰۰۳میلیون ریال معادل ۵۵% عمدتاً به دلیل افزایش نصب دستگاه کارتخوان می باشد.

۲-۲ - افزایش هزینه نمایندگی ها معادل ۵۷.۴۷۴ میلیون ریال معادل ۲۱% عمدتاً به دلیل افزایش تعداد تراکنشها و دستگاههای کارتخوان نصب شده می باشد.

۳-۲ - افزایش هزینه پرسنلی معادل۲۹.۸۱۹ میلیون ریال معادل ۲۵% عمدتاً به دلیل افزایش نرخ پرداخت می باشد.

۴-۲ - افزایش اقلام مصرفی پذیرندگان معادل۲۸.۸۹۶میلیون ریال معادل ۵۱% عمدتاً به دلیل افزایش ۵۱% تعداد تراکنشهای قابل جذب می باشد.

۳ - افزایش هزینه های عمومی و اداری به مبلغ ۱۹.۶۲۶میلیون ریال معادل ۱۹%.

۴ - کاهش خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی معادل ۱۰.۵۷۸ میلیون ریال معادل ۸% که عمدتاً بابت کاهش سود حاصل از سپرده گذاریها معادل ۷.۸۸۷ میلیون ریال می باشد.

۵ - کاهش درآمد حاصل ازسرمایه گذاریها معادل ۷۸.۴۷۱ میلیون ریال معادل ۲۴% عمدتاً به دلایل ذیل می باشد:

۱-۵ - کاهش سهم از سود عملکردسال ۱۳۹۳ شرکتها بر اساس آخرین بودجه واصله به شرح ذیل:

کاهش سهم از سود عملکرد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش معادل ۳۰.۱۰۸ میلیون ریال معادل ۳۶%؛ کاهش سهم از سودعملکرد شرکت صرافی پارسیان معادل ۲۵.۴۵۷ میلیون ریال معادل ۵۱%؛ کاهش سهم از سودعملکرد شرکت آتیه پارسیس پارس معادل ۱۰.۸۰۰ میلیون ریال و کاهشسهماز سود عملکرد شرکت تامين انديش پارس معادل۳.۹۷۳ميليون ريال معادل ۲۵%