به گزارش افکارنیوز،در نماد بمپنا شاهد عرضه ۳ میلیون سهمی از سوی حقوقی بودیم. در روز قبل نیز " مپنا " ۲ میلیونسهمعرضه کرده بود.